ध्येय गीत !

साधयति संस्कार भारति भारते नवजीवनम् ||

प्रणवमूलम् प्रगतिशीलम् प्रखरराष्ट्र विवर्धकम् ||

शिवम् सत्यम् सुन्दरम् अभिनवम् संस्करणोद्यमम् ||

मधुर मञ्जुळ राग भरतिम हृदय तन्त्री मन्त्रितम् ||

वादयति सङ्गीतकम् वसुधैक भावन पोषकम् ||

ललित रसमय लास्य लीला चण्ड ताण्डव गमकहेला ||

कलित जीवन नाट्यवेदम् कान्ति क्रान्ति कथा प्रमोदम् ||

चतुः षष्टिकलान्वितं कलान्वितम् परमेष्ठिना परिवर्तितम् ||

विश्वचक्र भ्रमण रूपम् शाश्वतम् श्रुति सम्मतम्||

जीवयत्वभिलेखमखिलम् सप्तवर्ण समीकृतम् ||

प्लावयति रस सिन्धुना प्रतिहिंदु मानस नन्दनम् ||विधाये


गैलरी

  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE
  • VIEW MORE